História:
Akreditované školiace stredisko MPSVaR SR – Ján Škorec PROSPER , vykonáva túto činnosť už od roku 1981 ako inštruktor - lektor . V roku 2000 sme obhájili školiace stredisko a postupne v priebehu času sme obhájili jednotlivé oprávnenia na výkon činnosti ako odborný pracovník - bezpečnostný technik , ako je uvedené na web stránke .V zmysle predpísaného zákona NR SR č. 95 / 2000 Z.z. , o inšpekcii práce § 4 , ods. 1, písmena i , oprávnenie na výkon tejto činnosti v oblasti „ ochrany práce “ a ustanovených pracovných podmienok , zákona NR SR č. 330 / 1996 Z.z. o BOZP, v znení neskorších predpisov .
V roku 2005 :
- sme obhájili Certifikát Inštruktora IR 173 a Skúšobného komisára ZK 363 pre obsluhy MV i v ČR v zmysle ČIA o.p.s pod číslom P 3073 .
V roku 2006 :
- sme naše školiace stredisko presťahovali do lepšie vyhovujúcich priestorov pre nás , ako i našich klientov - na kontaktnej adrese a pre lepšiu orientáciu pridaná situačná lokalitná mapka.
- obhájili sme Autorizovaného bezpečnostného technika pre oblasť „ochrany práce“ vydané osvedčenie NIP SR , ABT ev. č. 000120-06, v zmysle platných predpisov a novelizovaného zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP.
- obhájili sme ako školiace stredisko podľa oprávnenia MPSVaR SR ev.č.3095/2005- V/15, Certifikát ev. č. 5/2006 o odbornej spôsobilosti lektora pre vzdelávania pracovníkov na obsluhy motorových reťazových píl s celoštátnou platnosťou v zmysle oprávnenia MŠ SR č. 1608/1572/2006/57/1 a zákona č.386/1997 o ďalšom vzdelávaní
V roku 2007 :
- sme obhájili oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v zmysle platných predpisov podľa uverejnených jednotlivých kópií na našej web stránke .
- rozšírili sme svoju spoluprácu z odborným a Revíznym technikom v oblasti VTZ , v zmysle vyhl . MPSV a R SR č. 718/2002 Z.z a podľa jej rozdelenia TZ.
Kde máme uzatvorené dohody o spolupráci v oblasti ZZ , PZ a TZ , EZ s pracovníkmi , ktorí vlastnia iba platné oprávnenia na výkon činností.
Vlastnú obchodnú politiku na ktorej si dosť zakladáme kladieme najmä dôraz na kvalitu a odbornosť nami vykonávaných ako zmluvných partnerov pri zadaných úlohách v oblasti celej činnosti . Túto časť riešime , zabezpečujeme z radov vlastných lektorov a formou dodávateľskou odberateľskou spoluprácou väčšinou akreditovaným strediskami alebo FO, PO .
V oblasti odborného rastu a zdokonaľovania venujeme veľkú pozornosť najmä v aktualizácií legislatívnych zmien v predpisoch v zákonodarstve , kde využívame možnosť sprístupnených web stránok spolupracujúcich partnerov , doškoľovania lektorov , účasť na jednotlivých organizovaných odborných seminároch v oblasti BOZP , a iné ...
Prípadné sporné alebo problematické situácie u našich partnerov tieto ,vždy a všetky konzultujem s regionálnym IP Práce príp. na NIP SR

Ján Škorec PROSPER.....
Majiteľ školiaceho strediska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cetifikáty:

Certifikát inštruktora IR179, Certifikát skúšobného komisára ZK 363  
Oprávnenia na vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce:
V rámci voľnej živnosti
Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce:
VVZ-0463/08-07.2, VVZ-0464/08-08.1, VVZ-0465/08-09.1,
VVZ-0770/07-06.1, VVZ-0808/07-01.1, VVZ-0517/08-10.3, VVZ-0518/08-10.2,
Právne minimum: NRSR386/1997Zz OSVEDČENIE: ABT-000120-06
OSVEDČENIE: O overení odbornej spôsobilosti / of professional qualified
OSVEDČENIE: O oprávnení vykonávať kontroly POZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce:
VVZ-0809/07-03.2, VVZ-0859/07-01.1, VVZ-0810/07-03.4, VVZ-0831/07-06.1
OSVEDČENIE: O oprávnení vykonávať kontroly POZ
 
Žiadosti: Žiadosť do ZK,OŠ a Rozš, VMV
  Žiadosť do ZK a OŠ PPP
Žiadosť do základného kurzu O.Š. a P.V. pil.
Žiadosť opdv lešenár
Žiadosť Ž.O.P do výc. kurzu lešenár

Oboznámenie o obsluhe

Posudenie zdrav. spôs. zamestnanca
Prihláška pre obsluhu zem. a staveb. strojov
Prehľad skupín zem. a staveb. strojov, požiadavky na kvalifikáciu
 
Kontakt:

Platanová 593/10, 95501 Tovarníky, Pr. ul. Odbojárov 451/14, Tovarníky 955 01

 
(areál Ren - Investu)

Tel/Fax: +421 38/5320 157, mobil: 0905 861 674, mail: jan@prosper-js.com

 

 

Mapa